.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... konji

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije
ODLUKA

O DRŽANJU DOMAĆIH  ŽIVOTINJA I KUĆNIH  LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

I – UVODNE ODREDBE

Član  1.

Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje  i kućni  ljubimci  u  nekomercijalne  svrhe,  mesto  i  način  izvođenja  kućnih  ljubimaca,  a naročito  pasa i mačaka na javne  površine,  organizovanje  zoohigijenske  službe  i obezbeđivanje  prihvatilišta  za  napuštene  životinje,  na  teritoriji  grada  Beograda  (u daljem tekstu: Grad).

Član  2.

Domaćim životinjama  u smislu ove odluke smatraju se životinje koje je čovek odomaćio i čiji opstanak zavisi od neposredne brige čoveka, i to:

1.   kopitari i papkari,
2.   živina,
3.   kunići,
4.   golubovi.

Domaće životinja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove odluke mogu se držati u sledećim prostorima:

- kopitari  i papkari,  u dvorištu  porodične  kuće, zajedničkom  dvorištu  porodične kuće;
- živina,   u   dvorištu   porodične   kuće,   zajedničkom   dvorištu   porodične   kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;
- kunići,   u   dvorištu   porodične   kuće,   zajedničkom   dvorištu   porodične   kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;
- golubovi, u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične  kuće,  zajedničkom  dvorištu  porodične  kuće,  zajedničkom  dvorištu  sa većim brojem porodičnih kuća.

Član  3.

Kućni ljubimci u smislu ove odluke su životinje koje se drže radi druženja, i to psi i mačke.

Držanje egzotičnih i divljih životinja kao kućnih ljubimaca,  regulisano je zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Pas  i mačka, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu se držati u sledećim prostorima:
-     stanu  u  stambenoj  zgradi,  dvorištu  stambene  zgrade,  porodičnoj  kući,  dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Član  4.

Dvorište u smislu odredaba ove odluke je preostali deo građevinske parcele ograđen ili neograđen, koji pripada stambenoj zgradi, odnosno porodičnoj kući.

Dvorište  iz stava  1. ovog člana  koje se nalazi  uz površinu  javne namene  i površinu  u javnom korišćenju, a u kome se drži domaća životinja i kućni ljubimac (u daljem tekstu: životinja), mora biti ograđeno.

Član  5.

Držalac domaće životinje, odnosno kućnog ljubimca, u smislu ove odluke je svako fizičko lice koje je kao vlasnik, odnosno držalac  (u daljem tekstu: držalac životinje) odgovorno za život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinje.

Držalac životinje ne može biti lice mlađe od 18 godina.

Član  6.

Držalac  životinje,  obavezan  je  da  drži  životinju  na  način  kojim  ne  ugrožava  njenu dobrobit, da joj obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijensko-sanitarne  uslove  prostora  u  kom  boravi  i  zdravstvenu  zaštitu  u  skladu  sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

II - DRŽANJE DOMAĆIH  ŽIVOTINjA

Član  7.

Na  području  gradskih  opština:  Vračar,  Savski  venac  i  Stari  grad,  ne  mogu  se  držati kopitari, papkari, živina i kunići.

Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac,  Novi  Beograd,  Obrenovac,  Palilula,  Rakovica,  Sopot,  Surčin  i  Čukarica, svojim aktom bliže određuju mesta, odnosno delove područja gradske opštine u kojima se mogu držati domaće životinje (kopitari i papkari, živina i kunići).

1.  KOPITARI I PAPKARI

Član  8.

Kopitari u smislu ove odluke su: konji, magarci, mazge i mule, a papkari: goveda, ovce, koze i svinje.

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, kopitari i papkari se mogu držati u dvorištu porodične kuće i u zajedničkom dvorištu porodične kuće, u posebnim objektima.

Objekti iz stava 2. ovog člana, moraju biti udaljeni najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Kopitari i papkari se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće.

2.   ŽIVINA

Član  9.

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, živina se može držati u dvorištima navedenim u alineji 2. stav 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.

Objekat  iz  stava  1.  ovog  člana  za  držanje  živine,  mora  biti  udaljeni  najmanje  10  m  od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Živina  se  može  držati  u  zajedničkom  dvorištu  porodične  kuće  i  dvorištu  sa  većim brojem porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće, odnosno vlasnika porodičih kuća.

3.  KUNIĆI

Član  10.

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, kunići se mogu držati u dvorištima iz alineje 3. stava 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.

Objekat  iz  stava  1.  ovog  člana  za  držanje  kunića,  mora  biti  udaljen  najmanje  10  m  od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Kunići se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće i dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće, odnosno vlasnika porodičih kuća.
4. GOLUBOVI Član  11.

Golubovima se, u smislu ove odluke, smatraju golubovi pismonoše, golubovi visokoletači, i ukrasni golubovi.

Član  12.

Golubovi se mogu držati na krovu ili tavanu u stambenoj zgradi, u posebno ograđenom prostoru, uz predhodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade.

Golubovi se mogu držati na tavanu ili terasi u porodičnoj kući, u posebno ograđenom prostoru.

Golubovi se mogu držati i u dvorištu porodične kuće, u posebno ograđenom prostoru, pod uslovom da je udaljen najmanje 10 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli.

U dvorištu stambene zgrade, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem  porodičnih  kuća,  golubovi  se  mogu  držati  u  posebno  ograđenom  prostoru,  pod uslovom da je udaljen najmanje 10 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli, i po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

III DRŽANJE KUĆNIH  LjUBIMACA

PSI I MAČKE Član  13.

Psi i mačke se mogu držati u stanu, u stambenoj zgradi i u porodičnoj kući.

Zabranjeno  je držanje  pasa  i mačaka  i ostavljanje  istih  bez nadzora  držaoca  na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

Član  14.

Izuzetno, psi i mačake se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade, i sl) po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Dozvoljeno je uvođenje psa i mačke u lift stambene zgrade ukoliko je prazan. Prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povodcu pod neposrednom kontrolom držaoca.

Član  15.

Psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu  porodične  kuće  i  u  dvorištu  sa  većim  brojem  porodičnih  kuća  u  posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5m od najbliže stambene  zgrade  ili poslovnog  objekta  na susednoj  parceli,  odnosno  kuća  u dvorištu  sa većim brojem porodičnih kuća.

Član  16.

Ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.

Izvođenje kućnih ljubimaca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju

Član  17.

Površina javne namene i površine u javnom korišćenju (u daljem tekstu: javne površine), u smislu  odredaba   ove  odluke   su:  javne  saobraćajne   površine,   javne  zelene   površine, površine  oko  objekta  javne  namene  i  neizgrađeno  građevinsko  zemljište  namenjeno  za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina i površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.

Član  18.

Na javne površine mogu se izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Na javne površine mogu se izvoditi mačke koje su vakcinisane protiv besnila u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član  19.

Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa na javnu površinu, dužan je da psa izvodi na povodniku.

Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa, snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje na javnoj površini.

Član  20.

Pas se može puštati  sa povodnika  da se slobodno  kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to:

- u vremenu od 22.00 sata  do  09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena;

- u neposrednoj blizini škola, vremenski periodi iz alineje 1. stava 1. ovog člana, ograničavaju se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.

Zabranjeno  je puštati  psa sa povodnika  da se slobodno  kreće  u delu parka  i druge javne zelene  površine,  u kojem  se  nalazi  uređeno  dečje  igralište,  kao  i u delu  pod  cvetnim zasadom.

Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je Grad, odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina (u daljem tekstu: preduzeće)   dužno je da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini  postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa.

Član  21.

U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno slobodno kretanje pasa (u daljem tekstu: ,,park za pse“).

Preduzeće  određuje  i uređuje  park za pse, po prethodno  pribavljenoj  saglasnosti organizacione   jedinice  gradske  uprave,  odnosno  uprave  gradske  opštine  nadležne  za komunalne poslove.

Član  22.

Zabranjeno je, u parku za pse:

-     uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;
-   korišćenje ovih površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa;
-     unošenje staklene ambalaže;
-     šišanje i četkanje pasa.

Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 1. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se stara preduzeće.

Zabranjeno je šišanje i četkanje pasa na javnim površinama.

Član  23.

Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu, držalac  životinje,  odnosno  lice  koje  izvodi  psa  ili  mačku,  obavezan  je  da  isprljanu površinu bez odlaganja očisti.

O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku, stara se preduzeće.

O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim javnim površinama, stara se Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno preduzetnik   kome   je   Grad,   odnosno   gradska   opština   poverila   obavljanje   komunalne delatnosti održavanja čistoće.

Član  24.

Zabranjeno je uvoditi pse i mačke u:

1)   objekte koje koriste organi državne uprave i lokalne samouprave;
2)   objekte i prostorije za zdravstvenu zaštitu građana;
3)  objekte   i  prostorije   u  kojima   se  obavlja   vaspitno-obrazovna   delatnost   i obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata;
4)   objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova;
5)   objekte za proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica;
6)   verske objekte.

Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju, dužni su da na vidnom mestu istaknu obaveštenje   o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.

Član  25.

Zabranjeno je izvoditi na javne površine i van prostora u kome borave, egzotične i divlje životinje  koje  se  drže  kao  kućni  ljubimci,  osim  prilikom  promene  mesta  boravka  i odvođenja  kod  veterinara,  i  to  u  odgovarajućim  transporterima,  prilagođenim  vrsti  i veličini životinje.

IV – ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA

Član  26.

Grad organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:

-     hvata i zbrinjava napuštene i izgubljene životinje u prihvatilište za životinje;
-     neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;
-     transport  ili  organizovanje  transporta  leševa  životinja  sa  javnih  površina  i objekata iz alineje 2. do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog  porekla na način koji ne predstavlja  rizik po druge životinje,  ljude ili životnu sredinu.

 

Poslove organizovanog hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja na teritoriji grada, zoohigijenska   služba   obavlja   savremenim   metodama   i   na   human   način,   uz   primenu odgovarajuće  opreme i prevoznih  sredstava, na način da se sa životinjom  mora postupati tako da se prouzrokuje  najmanji  stepen  bola, patnje,  straha  i stresa,  u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Član  27.

Prihvatilište  za  napuštene  životinje,  (u  daljem  tekstu:  Prihvatilište)  u  smislu  ove odluke je objekat u kome se vrši organizovan privremeni ili trajni smeštaj za:

-     napuštene i izgubljene životinje;
-     životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima;
-    životinje   koje   Ministarstvo   nadležno   za  poslove   veterinarstva   oduzme vlasnicima, odnosno držaocima;
-     životinje koje su u opasnosti.

Zoohigijenska služba zbrinjava napuštene životinje u Prihvatilišta koje obezbeđuje Grad.

Član  28.

Napuštena životinja je ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena je brige i nege držaoca i koju je on svesno napustio.

Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila držaoca, bez njegove volje i koju on traži.

Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinja iz stava 1. i 2. ovog člana snosi držalac životinje, a ako je nepoznat, troškove snosi grad.

Životinje koje su rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva oduzete vlasnicima, odnosno držaocima, smeštaju se u posebne delove Prihvatilišta, do okončanja postupka u skladu sa posebnim propisima.

Troškove  oduzimanja,  prevoza,  smeštaja,  ishrane  i nege životinje  iz stava 4. ovog člana, snosi držalac životinje.

Troškove hvatanja i zbrinjavanja iz stava 3. i 5. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz saglasnost Grada.

Član  29.

Zoohigijenska služba obavlja poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina grada. Ukoliko se sa javne površine uklanja leš uginule životinje poznatog držaoca, troškove uklanjanja snosi držalac životinje.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, zoohigijenska služba preuzima i leševe uginulih životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja, na poziv držaoca, o njihovom trošku.

Zoohigijenska služba transportuje ili organizuje transport leševa uginulih  životinja  iz stava   1.  i  2.  ovog  člana   do  objekta   za  sakupljanje,   preradu   ili  uništavanje   otpada životinjskog  porekla,  na  način  koji  ne  predstavlja  rizik  po  druge  životinje,  ljude  ili životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisima.

Troškove za neškodljivo uklanjanje leševa životinja iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz saglasnost Grada.

Član  30.

Sredstva za obavljanje poslova Zoohigijenske službe, obezbeđuju se iz budžeta grada, kao i prihoda za poslove iz člana 28. i 29. odluke.

V – NADZOR

Član  31.

Nadzor  nad  sprovođenjem  ove  odluke  vrši  organizaciona  jedinica  Gradske  uprave  grada
Beograda nadležna za komunalne poslove.

Poslove  inspekcijskog  nadzora  nad  primenom  ove  odluke  vrši  organizaciona  jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Komunalno-policijske   i  druge  poslove  na  održavanju  komunalnog   reda  uređenog  ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Član  32.

Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje  mera za otklanjanje nedostataka,  kao i da preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima Grada (izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.).

Član  33.

Komunalni policajac je ovlašćen da u vršenju komunalno-policijskih  poslova, prisustvom na licu mesta:

-     sprečava narušavanje reda propisanog ovom odlukom;

-     kontroliše izvršenje propisanih obaveza ovom odlukom u pogledu mesta i prostora u kojima se drže životinje, pridržavanja propisanih obaveza držalaca pasa i mačaka prilikom njihovog izvođenja na javnu površinu;

-     uspostavlja narušeni red, primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

- izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke;
- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;
- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i
- obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

VI- KAZNENE ODREDBE

Član  34.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1.   drži kopitare, papkare, živinu i kuniće  protivno stavu 1. člana 7. ove odluke;
2.   drži kopitare i papkare van prostora propisanih stavom 2. člana 8. ove odluke;
3.   objekat u kome drži kopitare i papkare nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 8. stav 3.);
4.   nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće (član 8. stav. 4);
5.   drži živinu van prostora propisanih stavom 1. člana 9. ove odluke;
6.   objekat  u  kome  drži  živinu  nije  propisno   udaljen  od  najbližeg   stambenog   ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 9. stav 2.);
7.   nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 9. stav. 3);
8.   drži kuniće van prostora propisanih stavom 1. člana 10. ove odluke;
9.   objekat u kome drži kuniće nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 10. stav 2.);
10. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće
(član 10. stav. 3);
11. objekat  u  kome  drži  golubove  nije  propisno  udaljen  od  najbližeg  stambenog  ili poslovnog objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 12. stav 1, 3 i 4);
12.  postupa suprotno zabrani iz člana 14. stav 2. ove odluke;
13.  drži  psa  ili  mačku  u  zajedničkim   prostorijama   stambene   zgrade  bez  prethodno pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade (član 14. stav
1.);
14. postupa suprotno odredbi stava 2. člana 14. ove odluke;

15. nije  pribavio  saglasnost  svih  vlasnika  stanova  i  posebnih  delova  stambene  zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član
15. stav 1.);
16. objekat u kome drži psa nije propisno udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća (član 15. stav 2.);
17. postupa suprotno odredbi člana 16. ove odluke;
18. izvodi psa na javnu površinu bez povodnika (član 19. stav 1.);
19. pušta  psa  sa  povodnika  da  se  slobodno  kreće  u  parku  i  na  drugoj  javnoj  zelenoj površini suprotno odredbama stava 1. člana 20. ove odluke;
20. postupa suprotno zabrani iz člana 20. stav 2. ove odluke;
21. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. i 3. ove odluke;
22. isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja (stav 1. člana 23.);
23. uvodi pse i mačke u objekte iz stava 1. člana 24. ove odluke;
24. ne istakne na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat (član 24. stav 2);
25. postupa suprotno zabrani iz člana 25. ove odluke;

 

Za prekršaj  iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće  se pravno lice novčanom  kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 24. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od
5.000,00 do 250.000,00 dinara.

Član  35.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo  ako:

1.   u parku i na javnoj zelenoj površini ne postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u kojim  delovima  i u kom  vremenskom  periodu  je dozvoljeno  slobodno  kretanje  pasa (član 20. stav 3).

2.   na ulazu u park za pse ne postavi vidne oznake sa zabranama iz stava 1. člana 22. ove odluke;

Za  prekršaj  iz  stava  1.  ovog  člana,  kazniće  se  i  odgovorno  lice  u  javnom  komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu, novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 5.000,00 do
250.000,00 dinara.

Član  36.

Novčanom  kaznom  u iznosu od   5.000,00  dinara,  kazniće  se fizičko  lice za prekršaje  iz člana 34. stav. 1. tačka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.  ove odluke.

Novčanu kaznu iz stava 1. ovog člana na licu mesta naplaćuje komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac.

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član  37.

Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac,  Novi  Beograd,  Obrenovac,  Palilula,  Rakovica,  Sopot,  Surčin  i  Čukarica, dužne su da donesu akt iz člana 7. stav 2. ove odluke, u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član  38.

Dražaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni su da držanje životinja usklade sa odredbama ove odluke u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član   39.

Preduzeće iz stava 3. člana 20. ove odluke, dužno je da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke,  u parku i drugoj  javnoj zelenoj  površini   postavi  vidne oznake,  na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa.

Član  40.

Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju iz člana 24. stav 2. ove odluke, dužni su da u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke na vidnom mestu istaknu obaveštenje  o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.

Član  41.

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke, okončaće se po odredbama odluke koja je važila u momentu pokretanja postupka.

Član  42.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95,
6/99).

Član  43.

Ova  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  listu  grada
Beograda“.

O b r a z l o ž e nj e

I - PRAVNI OSNOV  ZA DONOŠENJE AKTA:

-     Član 20. tačka 26. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS“, br. 129/07);
-     Člsn 25. tačka 31. Statuta grada Beograda („Sl. list grada Beograda“ br. 39/08, 6/10);
-     Član 54. stav 2.  Zakona o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Odluka  o držanju  domaćih  životinja  na  teritoriji  grada  Beograda  doneta  je 1993 godine, od kada je više puta menjana i dopunjavana, radi usklađivanja sa propisima i prilagođavanja  promenama  u oblasti  koju reguliše.  Poslednja  izmena  i dopuna  doneta  je 1999 godine. Od tada su doneti Zakon o veterinarstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 91/05, 30/10), Zakon o dobrobiti životinja (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09), Zakon o stočarstvu (“Sl. glasnik RS“, br. 41/09), kao i niz podzakonskih akata, koji u ovoj oblasti uvode značajne promene, prvenstveno  u  pogledu  uslova  i  načina  držanja  životinja,  držanja  kućnih  ljubimaca, zaštite njihove dobrobiti, prava i obaveza vlasnika i držalaca životinja, kao i prava i obaveze jedinice lokalne samouprave. Iz navednih razloga, bilo je neophodno izraditi novu Odluku.

Ovom odlukom je gradskim opštinama dato ovlašćenje da svojim aktom bliže odrede mesta,  odnosno  delove  područja  te  gradske  opštine  u  kojima  se  mogu  držati  domaće životine (kopitari, papkari, živina i kunići), ali u odnosu na prethodnu odluku nemaju ovlašćenje  da  utvrde  uslove  i  način  držanja  životinja,  obzirom  da  je  to  regulisano posebnim  propisima  kojima  se  uređuju  bliži  uslovi  za  dobrobit  životinja  u  pogledu prostora, prostorija  i opreme u objektima u kojima se drže. Pored toga, ovom odlukom,  u odnosu na prethodnu odluku, obuhvaćene su i druge domaće životinje (kopitari, papkari, živina i kunići), kao i kućni ljubimci, te su propisana opšta pravila držanja, tačnije u kojim prostorima se mogu držati životinje (dvorište stambene zgrade, dvorište porodične kuće,  zajedničko  dvorište  porodične  kuće  i  dr.),  kao  i  obaveze  držalaca  životinja  da objekti u kojima drže životinje budu propisano udaljeni od najbližeg stambenog, odnosno poslovnog  objekta  na  susednoj  parceli,  te  da  za  držanje  životinja  pribave  saglasnosti vlasnika stanova, porodične kuće i dr.

Takođe,  član  54.  stav  2.  Zakona  o  dobrobiti  životinja,  propisao  je  da  jedinica lokalne samouprave propisuje mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, te je ovom odlukom bliže uređeno izvođenje pasa i mačaka na javne površine,   prava   i  obaveze   držalaca   životinja   prilikom   njihovog   izvođenja,   režim slobodnog  puštanja  pasa  na javne  zelene  površine,  kao i prava  i obaveze  preduzeća  koje uređuje i održava javne zelene površine.
Obaveza   jedinice   lokalne   samouprave,   odnosno   Grada   da   na   svojoj   teritoriji organizuje zoohigijensku službu propisana je članom 46. Zakona o veterinarstvu i članom
25.  tačka  14.  Statuta  grada  Beograda.  Takođe,  članom  66.  stav  1.  Zakona  o  dobrobiti životinja, propisana je obaveza jedinice lokalne samouprave da obezbedi prihvatilište ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja.

III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH REŠENjA

-     U poglavlju I  - Uvodne  odredbe  (čl. 1-6) definisana  je sadržina  odluke,  mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje na teritoriji grada Beograda;

-     U   poglavlju  II   -   Držanje   domaćih   životinja   (čl.   7-12),   sadržano   je   četiri podnaslova, i to: 1. Kopitari i papkari (čl. 8), 2. Živina (čl. 9), 3. Kunići (čl. 10), 4. Golubovi (čl. 11-12);

-     U članu 7. propisano je da se na području gradskih opština Vračar, Savski Venac i Stari  grad  ne mogu  držati  kopitari,  papkari,  kunići  i živina,  dok  na području ostalih gradskih opština, Skupština gradske opštine svojim aktom bliže određuje mesta,  odnosno  delove  područja  gradske  opštine  u  kojima  se  mogu  držati  gore navedene domaće životinje;

-     U članom 8. propisan je pojam kopitara u smislu ove odluke i način njihovog držanja;

-     Članom 9. propisan je način držanja živine;

-     Članom 10. propisan je način držanja kunića;

-     Članovima 11-12. propisan je način držanja golubova;

-     U poglavlju III  - Držanje kućnih ljubimaca  (čl. 13-25), propisan  je način držanja pasa i mačaka

-     Članom 13. propisano je da se psi i mačke mogu držati u stanu, stambenoj zgradi i porodičnoj  kući  i  utvrđena  je  zabrana  njihovog  držanja  i  ostavljanja  bez  nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu;

-     Članom 14. propisano  je da se psi i mačke mogu, izuzetno,  držati i u zajedničkim prostorijama  stambene zgrade, po prethodno pribavljenoj  saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, kao i da je dozvoljeno uvođenje psa i mačke u lift stambene zgrade ukoliko je prazan;

-     Članom 15. propisano je da psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća u posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća, kao i da objekat za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5m od najbliže stambene zgrade ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

-     Članom 16. propisano  je da ulazna kapija dvorišta  u kome se drži pas mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa;

-     Članom   17.  definisan   je  pojam   površine   javne   namene   i  površine   u  javnom korišćenju, u smislu odredaba ove odluke;

-     U  članu  18.  propisano  je  da  se  na  javne  površine  mogi  izvoditi  psi  koji  su vakcinisani  protiv  besnila  i trajno  obeleženi,  kao i mačke  koje  su vakcinisane protiv besnila, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

-     U  članu  19.  utvrđena  je  obaveza  držaoca,  odnosno  lica  koje  izvodi  psa  na  javnu površinu da psa izvodi na povodniku, kao i da to lice snosi punu odgovornost za ponašanje psa na javnoj površini;

-     Članom 20. propisano je da se pas može puštati sa povodnika da se slobodno kreće u parku  i na drugoj  javnoj  zelenoj  površini,  i određeno  je  vreme  kada  se pas  može puštati sa povodnika u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini. U istom članu propisana je i zabrana puštanja psa sa povodnika u delu praka i druge javne zelene površine  u  kojem  se  nalazi  dečje  igralište  i  delu  pod  cvetnim  zasadom,  kao  i obaveza preduzeće kome je povereno obavljanje delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina da u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini postavi oznake na kojima je naznačeno vreme i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa;

-     Članom 21. predviđena je mogućnost određivanja površina za neograničeno slobodno kretanje pasa u parkovima i drugim javnim zelenim površinama („park za pse“);

-     U članu 22. utvrđena je zabrana uvođenja u park za pse kuja u teranju i bolesnih pasa, korišćenje ove površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa, unošenje staklene ambalaže, šišanje i četkanje pasa;

-     Članom 23. utvrđena je obaveza držaoca, odnosno lica koje izvodi psa ili mačku, da ukoliko  pas  ili  mačka,  prilikom  izvođenja,   na  bilo  koji  način  isprlja  javnu površinu,  isprljanu  površinu  bez  odlaganja  očisti.  O  postavljanju  i  održavanju opreme  za  odlaganje  fekalija  pasa  i  mačaka  u  parku  stara  se  preduzeće  kome  je povereno obavljanje delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina, dok se o postavljanju  i održavanju  opreme  za odlaganje  fekalija  pasa i mačaka na ostalim javnim površinama stara preduzeće kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti održavanja čistoće;

-     Članom 24. određeni su objekti u koje je zabranjeno uvoditi pse i mačke;

-     Članom 25. propisana je zabrana izvođenja na javne površine i van prostora u kome borave  egzotičnih  i  divljih  životinja  koje  se  drže  kao  kućni  ljubimci,  osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara;

-     U   poglavlju  IV   –   Zoohigijenska   služba   (   čl.   26-29)   propisani   su   poslovi zoohigijenska  službe,  definisan  je  pojam  prihvatilišta  za napuštene  životinje, pojam napuštene i izgubljene životinje i način organizovanja poslova hvatanja i zbrinjavanja  napuštenih  životinja  u  prihvatilište   za  životinje,  definisan  je subjekat i način obavljanja poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja, neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina i njihov trasport do objekta za sakupljanje i tretman;

-     U poglavlju V- Nadzor (čl. 31-33) propisano je da nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne  poslove,  zatim  da  inspekcijski  nadzor  nad  primenom  odredaba  odluke vrši      organizaciona   jedinica   uprave   gradske   opštine   nadležna   za   poslove komunalne inspekcije. Komunalno-policijske  i druge poslove u skladu sa Zakonom o komunalnoj   policiji   i  drugim  propisima,   vrši  komunalna   policija.   U  istom poglavlju propisana su ovlašćenja komunalnog inspektora i komunalnog policajca u vršenju nadzora;

-     U poglavlju VI– Kaznene odredbe (čl. 34-36) propisani su iznosi novčanih kazni, u skladu sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS“ broj 55/00, 101/05, 116/08 i
111/09)

-     U poglavlju VII - definisane su prelazne i završne odredbe (čl.37- 43)

-     U članu  37.  propisano  je da su Skupštine  gradskih  opština  Barajevo,  Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, dužne da u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke donesu akt kojim će bliže odrediti mesta u kojima se mogu držati domaće životinje (živina, kopitari, papkari i kunići);

-      U članu 38. propisano je da su držaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni da držanje životinja usklade sa odredbama ove odluke u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke;

-     U  članu  39.  propisano  je  da  je  preduzeće  kome  je  povereno  obavljanje  komunalne delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina dužno da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa;

-     U  članu  40.  propisano   je  da  vlasnici,   odnosno   korisnici   objekata   u  javnom korišćenju u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke, na vidnom mestu istaknu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat;

-     U članu 41. propisano je da će se postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke okončati po odredbama odluke koja je važila u momentu pokretanja postupka;

-     U članu 42. propisano je da stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95, 6/99).

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za  sprovođenje  ove  Odluke  u  skladu  sa  potrebama  obezbediće  se  finansijska  sredstva budžetom grada Beograda.Ukoliko želite da snimite ovaj dokument slede linkovi za MS Word i Adobe PDF fajlove.
(kliknite na sličicu za željeni format)

Download MS WORD - ODLUKA  O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA       DOWNLOAD ADOBE PDF - ODLUKA  O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LjUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADAKomentari
| pitanja

.... oglasi

 
Chafervalley Georgia
Chafervalley Jordan
Yampa Dampa
    Midnight Colony

Danaide Cattery
My Fortune Cattery
 

2003-2012 © Životinjsko carstvo - Sva prava zadržana!